Ohrid Nova Godina

OHRID
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
BUS + SMEŠTAJ + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
4 DANA / 2 NOĆI – AUTOBUSOM
SPECIJALNA PONUDA VAŽI ZA REZERVACIJE DO 31.10.2022 !!!
Program putovanja sa cenovnikom br.1 a od 19.10.2022.
1.DAN (30.12 petak) putovanja BEOGRAD / OHRID
Sastanak grupe u 22.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici
„ BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone
je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 23.00 h. Noćna vožnja sa usputnim
odmorima.
2.DAN (31.12. subota) OHRID
Dolazak u Ohrid u prepodnevnim satima. Razgledanje grada koji je poznat kao Jerusalim na Balkanu: Arheološki muzej,
manufaktura papira, crkva Sv.Sofija iz XI veka (najveći očuvani fresko-ansambl u Evropskom slikarstvu tog vremena),
crkva Sv. Bogorodica Perivlepte izgrađena 1295 god. na vrhu starog grada, Rimski teatar, bazilika… Obilazak crkve Sv.
Jovana Bogoslova Kanea, jedne od najstarijih crkava u Ohridu. Obilazak stare čaršije i šoping u autentičnim ohridskim
dućanima poznatim po izuzetnim rukotvorinama i nadaleko čuvenim ohridskim biserima porodica Filevi i Talevi. Smeštaj u
hotel (posle 15.00 h prema hotelskim pravilima). DOČEK NOVE GODINE u sopstvenoj organizaciji. SREĆNA NOVA
GODINA!!! NOĆENJE.
3.DAN (01.01. nedelja) OHRID /Fakultativno SVETI NAUM , STRUGA i VEVČANI i / OHRID
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo celodnevni fakultativni izlet za Sveti
Naum (obilazak manastirskog kompleksa). Nastavak puta i odlazak za Strugu, simpatični gradić na jugozapadu Makedonije,
koga karakteriše arhitektura 18-og i 19-og veka. Struga je grad poezije, kulture, istorije i duge tradicije koji retko koga
ostavlja ravnodušnim. Nastavak puta do Vevčana, živopisnog sela sa čuvenim izvorima okruženog netaknutom prirodom.
Selo Vevčani ima očuvanu autentičnu arhitekturu, 19 crkava, manastira i kapela. Slobodno vreme za individualne
aktivnosti. Povratak u Ohrid. NOĆENJE .
4.DAN (02.01. ponedeljak ) OHRID / SKOPLJE / BEOGRAD
DORUČAK. Napuštanje hotela i polazak za Skoplje. Panoramsko razgledanje grada – Skopska tvrđava – kale, crkva Sv.Spasa,
Mustafpašina džamija… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Oko 16.00 h predviđen polazak ka Beogradu uz kraća
usputna zadržavanja radi odmora. Očekivani dolazak u Beograd oko ponoći (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim
prelazima ). Kraj programa.

 

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
POLAZAK Hotel 3*
CENA ARANŽMANA: 119 €

 

SPECIJALNA PONUDA VAŽI ZA REZERVACIJE DO 31.10.2022 !!!

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili
VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours, ili 40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do
pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 2 jednake
mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu
profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja
na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60; Agencija za privredne registre br. 1819-2005,Banca Intesa: 160-
0000000164156-77, PIB 100183496; mat. Br 06677428 ;Polisa za osiguranje garancije putovanja TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD br. 470000053970
NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus
Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u
naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom
peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja
autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od
putovanja.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, dva noćenja sa doručkom u isključivo dvokrevetnim sobama ili
dvokrevetnim sa pomoćnim ležajem na upit u hotelu 3*, razgledanja prema programu putovanja, usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme
trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno
istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane
Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV
OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za
osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate
aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europassistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose
odgovornost da uslučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju
zemlje u koju putuju.
DECA PO OVOM PROGRAMU NE OSTVARUJU POPUST. DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU iznosi 30 € i radi se na upit.
FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: Sveti Naum, Struga i Vevčani- 30 €.
Minimum 30 prijavljenih osoba je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni
prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje
isti nisu u obavezi da prihvate a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera.
VAŽNO: Turistička putovanja, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuju u odnosu na sve dosadašnje, zbog
postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, s posebnom
pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija
programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na
dan početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih mera, izmena ili
ukidanje postojećih, kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za
otkaz ugovorenog putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju
sve državne odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog
promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11, važeći na dan
zaključenja ugovora.
Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u
smeštajnim objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti zadržavaju pravo
promene načina pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i obustavu pružanja pojedinih servisa
i usluga u spa centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili drugim objektima i sadržajima, a sve u cilju bezbednog
boravka i zaštite putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu sa
preporukama ili odlukama nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne mogu
biti osnovane.
Neophodno je da se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu države u koju
putuje ili kroz koju prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom
testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu
masku, radi potvrde identiteta.
Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a. Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje hotela će
posluživati hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice. Posluživanje obroka može biti podeljeno u više delova, o čemu će putnici biti
obavešteni na recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na otvorenom.
Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i poslužiti će meni ili samo glavno jelo.
Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u
međuvremenu promenjen. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled
okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator
putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu,
važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator
putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predviđenih Zakonom.
Važno obaveštenje: S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata, kao i na mogućnost nastupanja
nepredviđenih situacija u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih
razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda
odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja). U zavisnosti od trenutne situacije i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi
molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim
stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti od
trenutkazaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj
specifičnoj opšteprisutnoj situaciji menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva
odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja i osnov isključenja primene
Opštih uslova organizatora putovanja. Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod uslovima i na
način predviđen zakonom (promena cene prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; uvećanje postojećih taksi ili
uvođenja novih taksi, uključujući i boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; povećanje deviznog
kursa koji se odnosi na turističko putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u skladu sa zakonom.
NAPOMENE: Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu
razmene valuta ili do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja. UPOZORENJE:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog
poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja
sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana
Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da
vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za
boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u
koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da
uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih
praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja, ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu
je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje
organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može
doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih
policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili
prevoznom sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake
naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. )
agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže
promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
Opšta napomena: Za objekte koji su pokriveni Wi-Fi signalom, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu
jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo da uslugu korišćenja wifi konekcije
dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
OPIS HOTELA: Hoteski kompleks Mizo 3* sastoji se iz glavne zgrade i 3 depadansa, smešten na obali Ohridskog jezera, u blizini starog ribarskog sela
Kaneo i na oko kilometar od stare ohridske čaršije, Hotel Pele 3* nalazi se na 130 metara od peščane plaže, Hotel International 4* nalazi se u Ohridu,
na 2 km od plaže Potpeš i 1 km od plaže Kuba Libre, Hotel Belvedere 4* smešten na samoj obali Ohridskog jezera na oko 5 km od centra grada , ili
slični. U sklopu hotela nalaze se sala za služenje doručka , recepcija. Sve sobe su sa TWC-om, TV-om. Usluga u hotelu: noćenje sa doručkom.
Doručak je na bazi švedskog stola (samoposluživanje). https://hotelmizo.com.mk/ https://hotelpela.mk/en , https://hotelbelvedere.com.mk/
http://hotelinternational.mk/en_US/ )
Napomena za smeštaj: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog
smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom
ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours
kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem
sajtu u sekciji informacije o polascima .
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS