Rim Nova Godina

R I M
sa fakultativnom posetom Napulju
6 DANA / 3 NOĆI – AUTOBUSOM

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada
RIM, fatalni „večni grad“ je poseban po mnogo čemu. Krasi ga bogata istorijska prošlost puna uspona i padova, zamršenih priča i još neobičnijih raspleta sa najmanjom
državom na svetu gde se mnogo puta krojila sudbina sveta. Rim je grad mode, glamura, otmenosti, nasmejanih ljudi i upečatljivih prizora. Za potpuno “rimski” doživljaj
obavezan je espresso, pasta i novčić za sreću bačen preko desnog ramena u Fontanu di Trevi. Zbog svoje izuzetno prijatne umereno-mediteranske klime, atraktivan je tokom
cele godine.

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 17.10.2022.
1. DAN: / 29.12. četvrtak / BEOGRAD – RIM
Sastanak grupe u 13:15h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “ , sa
predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice (
preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 14:00 h. Dnevno – noćna vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa
kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.
2. DAN: /30.12. petak/ RIM
Dolazak u “večni grad” u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Termini, Crkva Santa Marija Madjore,
Cirkus Maksimus, Koloseum, Trg Republike, Crkva Sv. Petra, Tvrđava Sv. Anđela… Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima posle
15h. Mogućnost organizovanja fakultativnog pešačkog razgledanja grada, u popodnevnim časovima (u trajanju oko 2.5h sa lokalnim
vodičem): Trg Naroda, Španski trg Fontana di Trevi, Hadrijanov hram, Pantheon, Trg Navona… Individualan povratak u hotel i ostatak
dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3. DAN: /31.12. subota / RIM / Fakultativno VATIKAN/ RIM
DORUČAK. Slobodno vreme u Rimu za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta Vatikanskim muzejima (obavezna prijava i uplata
prilikom rezervacije). Jedan od najvećih i najposećenijih muzeja sveta u danas najmanjoj državi počeo je da se formira u XVI veku, u vreme
pape Julija II Della Rovere. U fokusu pažnje je svakako čuvena Sikstinska Kapela na čijoj je tavanici veliki Mikelandjelo oslikao scene
stvaranja sveta i čoveka, a u oltarskom prostoru izneo sopstvenu viziju Strašnog Suda. Nakon Sikstinske Kapele razgledanje se može
nastaviti u pravcu grandioznog trga Sv. Petra koji je arhitektoski uobličio cuveni Đan Lorenco Bernini, a sa koga se ulazi u najveću
hrišćansku baziliku na svetu, baziliku Sv. Petra koja u sebi čuva brojne relikvije i umetnička dela neprocenjive vrednosti među kojima je i
Mikelanđelova Pijeta. U večernjim satima doček najluđe noći na rimskim ulicama i trgovima (individualno). Srećna Nova godina!.
NOĆENJE.
4. DAN : /01.01. nedelja / RIM / Fakultativno NAPULJ /RIM
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do “Grada Pesme”- Napulja. Po dolasku
panoramski obilazak Napulja: srednjevekovni zamak Nuovo, Kraljevska palata, Pasaž Umberta I, trgovačka ulica Toledo, turistička luka.
Slobodno vreme. Povratak u Rim. NOĆENJE.
5. DAN: /02.01.ponedeljak/ RIM / Fakultativno ANTIČKI RIM/ BEOGRAD
DORUČAK. Odjava iz hotela i slobodno vreme u Rimu za individualne aktivnosti ili fakultativnI izlet Antički Rim koji uključuje obilazak
najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima : Koloseum – najveći rimski amfiteatar, brežuljak Palatin – mesto gde je osnovan Rim i gde se
nalaze ostatci imperijalnih palata, Forum – simbol antičkog Rima i centar njegovog politickog, kulturnog i ekonomskog života o kome i
danas svedoče ostatci hramova, trijumfalnih lukova, trznica i sudnica… Odlazak na razgledanje je peške ili metroom,a povratak
individualan. Oko 21:00 h je predviđen polazak za Beograd. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske.
6. DAN /03.01. utorak/ BEOGRAD Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u podnevnim satima (u zavisnosti od uslova na putu i
graničnim prelazima).
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA,
MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours ili 40% po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene
aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne
rate – čekovima građana, koji se deponuju prilikom rezervacije, bez uvećanja cene aranžmana ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na
osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih
poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60; Agencija za privredne registre br. 1819-
2005,Banca Intesa: 160-0000000164156-77,PIB 100183496; mat. Br 06677428 ;Polisa za osiguranje garancije putovanja TRIGLAV OSIGURANJE ADO
BEOGRAD br. 470000053970

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
Hotel DONATELLO 3 */Centar/
29. Decembar 269 €
Hotell PARCO TIIRRENO 4 */van centra/
29. Decembar 249 €

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod
ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min do 30 min pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne
preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su
u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju
strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim
ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi 3 noćenja sa doručkom u izabranom hotelu u Rimu, obilaske
prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera). kao i potrebne ulaznice za kulturno
istorijske spomenike, obaveznu gradsku komunalnu taksu za Rim i (okolinu) – za hotele sa 3* – 4 € dnevno po osobi, obaveznu gradsku komunalnu
taksu za Rim i (okolinu) – za hotele sa 4* – 6 € dnevno po osobi plaća se na recepciji hotela, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT .
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU IZNOSI ZA HOTEL DONATELLO 3* – iznosi 99 € po osobi na cenu aranžmana.
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU IZNOSI ZA HOTEL PARCO TIRRENO 4* – iznosi 89 € po osobi na cenu aranžmana.
Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu, a u zavisnosti kako od konfiguracije terena tako i u najvećoj meri u
zavisnosti od saobraćajne prohodnosti. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta.
NAPOMENA ZA RASPORED SEDENJA : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a
u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane
Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV
OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje
putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene
intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose
odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje
u koju putuju.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne
promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava
pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem
cenovniku ili obračunu storno troškova.
FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: razgledanje grada – 15 € , Napulj – 50
€ odrasli / deca do 12 godina 45 € , Vatikanski muzeji Rezervacija uključuje ulaznicu, uslugu autorizovanog vodiča i slušalice). Dolazak do muzeja
gradskim prevozom u sopstvenoj organizaciji – 45 € odrasli / deca do 12 god 40 € (obavezna rezervacija i uplata u dinarskoj protivvrednosti u agenciji
prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta, Antički Rim 40 € odrasli / deca do 12 god 35 € (uključuje ulaznice, rezervaciju, slušalice i
vodiča-prevoz metroom nije uključen u cenu izleta). Dolazak do lokaliteta je gradskim prevozom individualno. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja
prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima
lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u
obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u
mestu odredišta. Ukazujemo putnicima da, imajući u vidu datum formiranja programa putovanja i datum realizacije fakultativnog izleta, može doći do
bitnih promena imperativnih uslova, koji se tiču kretanja, prelaska granice, mera zaštite, vakcinalnih uslova i slično, što može uticati na sadržaj
fakultativnog programa, pa i potpunu ili delimičnu nemogućnost realizacije izleta, što organizator fakultativnog programa, ne može unapred predvideti.
VAŽNA NAPOMENA: u slučaju mogućeg donošenja uredbe u narednom periodu, kojom će biti promenjeni uslovi ulazaka turističkih autobusa/ mini
buseva u uži centar Rima panoramsko razgledanje grada neće biti realizovano ili će u skladu sa uredbom biti izmenjeno.
VAŽNO: Turistička putovanja, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuje u odnosu na sve dosadašnje, zbog
postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, posebnom
pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija
programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan
početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih mera, izmena ili ukidanje
postojećih, kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz
ugovorenog putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve
državne odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog
promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11, važeći na dan
zaključenja ugovora.
Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u smeštajnim
objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti zadržavaju pravo promene načina
pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i obustavu pružanja pojedinih servisa i usluga u spa
centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili drugim oobjektima i sadržajima, a sve u cilju bezbednog boravka i zaštite
putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu sa preporukama ili odlukama
nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne mogu biti osnovane.
Neophodno je da se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu države u koju
putuje, ili kroz koju prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom
testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu
masku, radi potvrde identiteta.
Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a. Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje hotela će posluživati
hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice. Posluživanje obroka može biti podeljeno u više delova, o čemu će putnici biti obavešteni na
recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na otvorenom.Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i
poslužiti će meni ili samo glavno jelo. Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore
navedenih protokola, bude u međuvremenu promenjen.
Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom
ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču
raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za
prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na
licu mesta, u okviru uslova predviđenih Zakonom.
Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim
propisanim uslovima ulaska u zemlju odredišne destinacije (kao i zemlje u tranzitu) isto tako i o uslovima napuštanja iste i povratka u Republiku Srbiju, koji
su važeći u periodu realizacije putovanja, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim
segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike
amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice.
S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredviđenih situacije,i u toku putovanja,
organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja
granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U
zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna
kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče.
Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti, od trenutka
zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj
opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili
tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova
organizatora putovanja.
NAPOMENE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i
namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom,
pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno
ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu
radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i
drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši
državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana dana povratka sa putovanja. Molimo putnike da
vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Preporučuje se
putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu
Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih
okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja ne rade.
Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te
eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled
svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Prtljag putnika sme da sadrži, isključivo, poklone i stvari za ličnu upotrebu !!! Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u
slučajevima, pod uslovima i na način predvidjen zakonom (promena cene prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije;
uvećanje postojećih taksi ili uvodjenja novih taksi, uključujući i boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima;
povećanje deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u
skladu sa zakonom.
Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih
policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili prevoznom
sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta.
OPIS HOTELA RIM:
Donatello 3* ili slični /Smešten u centru grada u oblasti Porta Magiore u blizini stanice metroa. Gostima je na raspolaganju restoran i bar.
Sobe su opremljene TWC-om, fenom, TV-om, Wi Fi-om. Doručak / kontinentalni (slatki) https://www.donatellorome.com/
Parco Tirreno 4* / Ovaj prijatan hotel smešten u okrugu Aurrelio , u blizini stanice gradskog prevoza. Gostima je na raspolaganju
restoran. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, Wi Fi-om. Doručak / kontinentalni (slatki) https://www.parcotirreno.it/
NAPOMENA ZA SMEŠTAJ: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog
smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom
ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours kao i sa
Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja.
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika, a u suprotnom, krajni rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 7 dana
pre planiranog polaska.
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem sajtu u sekciji
informacije o polascima .
Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS