Budimpešta Nova Godina 2 noćenja

BUDIMPEŠTA
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU
BUS + SMEŠTAJ + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
4 DANA PAKET ARANŽMAN

 

CENOVNIK MOŽETE POGLEDATI OVDE: BUDIMPEŠTA NG 2 BB 2023 (Autobus) | Mađarska | NOVA GODINA

 

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 18.10.2022.
1.DAN putovanja (30.12. petak) BEOGRAD – BUDIMPEŠTA
Sastanak grupe u 22.45h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici
„BAS“, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone
je iz Karađorđeve ulice (preko puta hotela Prezident). Predviđeno vreme polaska u 23.30 h. Noćna vožnja sa kraćim
usputnim odmorima.
2.DAN (31.12. subota ) BUDIMPEŠTA /Fakultativno KRSTARENJE BRODOM/
Dolazak u jutarnjim satima. Po dolasku u Budimpeštu panoramsko razgledanje grada autobusom u zavisnosti od
prohodnosti u gradu kao i vremenskih uslova (Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Ribarske kule, Matijina crkva).
Slobodno vreme. Smeštaj u hotel posle 15.00h prema hotelskim pravilima. Mogućnost organizovanja fakultativnog
izleta – vožnja brodom (jednočasovno krstarenje Dunavom). Doček najluđe noći na peštanskim ulicama i trgovima
(individualno). Srećna Nova godina!!! NOĆENJE
3.DAN (01.01. nedelja ) BUDIMPEŠTA /Fakultativno Fakultativno SENT ANDREJA /
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za Sent Andreju,
živopisno mestašce nadomak Budimpešte, nekada naseljeno pretežno Srbima, a danas prepuno uspomena. Obiđite Trg
Vuka Karadžića, Požarevačku crkvu, kuću Jakova Ignjatovića, Grčku crkvu, muzej Srpske pravoslavne crkve,
Beogradsku crkvu, krst Kneza Lazara, galerije, suvenirnice, muzej marcipana i srpsku kafanu. Povratak u Budimpeštu. U
poslepodnevnim satima fakultativno – pešačko razgledanje Budimpešte – Gradska pijaca – najveća zatvorena pijaca iz
1896. godine, predstavlja jednu od najposećenijih turističkih atrakcija u Budimpešti u kojoj možete kupiti tradicionalne
mađarske proizvode, Srpska pravoslavna crkva posvećena Sv. Đorđu, Tekelijanum – zadužbina Save Tekelija nekada
sedište Matice srpske, šetnja Vaci ulicom (najpoznatija ulica u Budimpešti) gde se nalazi čuvena poslastičarnica Žerbo i
spomenik pesniku Veres Martiju iz 19. veka, Bazilika Sv. Stefana – najveća crkva u Budimpešti, gde se pešačka tura
završava. Dolazak do centra gde počinje izlet kao i povratak u hotel je u sopstvenoj organizaciji. Slobodno vreme za
individualne aktivnosti. NOĆENJE.
4.DAN (02.01. ponedeljak ) BUDIMPEŠTA / BEOGRAD Fakultativno TROPIKARIJUM i KAMPONA /BEOGRAD
DORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme u Budimpešti do polaska za Srbiju ili mogućnost
fakultativne posete tržnom centru Kampona i obilazak Tropikarijuma gde je na veoma zanimljiv način prikazan biljni i
životinjski svet tropskih predela. Slobodno vreme do 17.00h kada je predviđen polazak grupe sa dogovorenog mesta ka
Srbiji. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko ponoći (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim
prelazima). Kraj programa.
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60; Agencija za privredne registre br. 1819-2005,Banca Intesa: 160-
0000000164156-77, PIB 100183496; mat. Br 06677428 ;Polisa za osiguranje garancije putovanja TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD br. 470000053970
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE;
VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours ili 40% po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do
pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervaciječekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti
realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu,
cena aražmana podleže promeni
NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce), bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na
perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu,
obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna
cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe, jer u
suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez
obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa
pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) u odabranom hotelu, na bazi dva noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u
Budimpešti, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje , fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno
istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane
Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV
OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za
osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U
slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose odgovornost
da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.
POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 80 €. Deca po programu specijal ne ostvaruju popust. Po
ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake
naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.)
agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže
promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Vožnja brodom 15 €, pešačko
razgledanje Budimpešte 10 € (Dolazak do centra gde počinje izlet kao i povratak u hotel je u sopstvenoj organizacij), poseta Tropikarijumu 15 €
(minimum 15), poseta Sent Andreji 10 €. Realizacija fakultativnih izleta zavisice od od trenutne epidemiološke situacije i mera koje budu važile u
trenutku putovanja. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika-a u slučaju manjeg broja
prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više
cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate a u skladu sa mogucnostima organizatora fakultativnog izleta – ino
partnera).
VAŽNO: Turistička putovanja, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuju u odnosu na sve dosadašnje, zbog
postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, s posebnom
pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama.
Realizacija programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje
su važeće na dan početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih
mera, izmena ili ukidanje postojećih, kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti
opravdan razlog za otkaz ugovorenog putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja
dužni da prihvate i poštuju sve državne odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže
ugovoreno putovanje, zbog promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi
putovanja čl. 11, važeći na dan zaključenja ugovora.
Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u
smeštajnim objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti zadržavaju
pravo promene načina pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i obustavu pružanja pojedinih
servisa i usluga u spa centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili drugim objektima i sadržajima, a sve u cilju
bezbednog boravka i zaštite putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu
sa preporukama ili odlukama nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne
mogu biti osnovane.
Neophodno je da se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu države u koju
putuje ili kroz koju prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom
testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da
skinu masku, radi potvrde identiteta.
Preporučujemo kupovinu putnog zdravstvenog osiguranja koje obuhvata i COVID rizike, radi Vaše sigurnosti.
DESTINACIJA MESTO POLASKA
VREME
POLASKA
BUDIMPEŠTA
NOVI SAD parking paralelan sa ulicom Sentandrejski put I ugla
ulice Put Novosadskog partizanskog odreda,iza Nisove
benzinske stanice
00:30 h
Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a. Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje hotela će
posluživati hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice. Posluživanje obroka može biti podeljeno u više delova, o čemu će putnici
biti obavešteni na recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na otvorenom.
Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i poslužiti će meni ili samo glavno jelo.
Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u
međuvremenu promenjen. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled
okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator
putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu,
važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator
putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predviđenih Zakonom.
Važno obaveštenje: S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata, kao i na mogućnost nastupanja
nepredviđenih situacija u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz
istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda
odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja). U zavisnosti od trenutne situacije i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi
molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim
stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu odredjuje se kompijuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti od
trenutkazaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj
specifičnoj opšteprisutnoj situaciji menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva
odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja i osnov isključenja primene
Opštih uslova organizatora putovanja. Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod uslovima i na
način predviđen zakonom (promena cene prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; uvećanje postojećih taksi ili
uvođenja novih taksi, uključujući i boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; povećanje deviznog
kursa koji se odnosi na turističko putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u skladu sa
zakonom.
NAPOMENE: Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu
razmene valuta ili do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na
graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije
ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje
u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci)
od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o
uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije
EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da
pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u
funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara,
prodavnica, restorana,muzeja, ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora
između organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti
relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih
usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Napomena za smeštaj:
-U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su
navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu
zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
OPIS HOTELA:
Hotel B&B Budapest City Center 3* nov hotel otvoren u Julu 2021 , nalazi se na peštanskoj strani uz reku Dunav u blizini metro stanice Corvin-negyed. Do centra
grada stiže se gradskim prevozom za oko desetak minuta, a šetnjom za oko dvadesetak minuta. Sve sobe sa TWC-om, TV-om I telofonom. U sastavu hotela nalazi se
recepcija, bar , fitness centar. Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje. https://www.hotel-bb.com/en/hotel/budapest-city
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao
i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Triglav osiguranje.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu
aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem sajtu u
sekciji informacije o polascima .
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOUR