Nova Godina Beč

B E Č
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
BUS + SMEŠTAJ + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
6 DANA PAKET ARANŽMAN

 

CENOVNIK MOŽETE POGLEDATI OVDE: BEČ NG 3 BB 2023 (Autobus) | Austrija | NOVA GODINA

 

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 26.10.2022.
1.DAN putovanja (29.12. četvrtak ) : BEOGRAD- NOVI SAD – SUBOTICA – BEČ
Sastanak grupe u 22:15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici
„ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene
perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 23:00h. Vožnja preko
Novog Sada, Subotice i Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.
2.DAN (30.12. petak): BEČ
Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: palata Belvedere – letnja rezidencija
Eugena Savojskog, Parlament, Opera, Univerzitet, Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg katedrala Sv.
Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija, Meksički trg… Nakon razgledanja slobodno vreme. Smeštaj u hotel (posle 15 h).
Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN (31.12. subota ): BEČ/ Fakultativno PARNDORF /
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta Parndorfu – poznati outlet centar sa preko 170
radnji najpoznatijih brendova. Povratak u Beč. U večernjim satima individualni doček na ulicama i trgovima uz zabavnomuzički program različitih žanrova (od klasike do rok-popa), kuvano vino, lokalne specijalitete i ponoćni vatromet iznad
Pratera. Srećna Nova godina! Individualni povratak u hotel. NOĆENJE.
4. DAN (01.01. nedelja): BEČ/ Fakultativno SCHӦNBRUNN/ Fakultativno BRATISLAVA /
DORUČAK. Slobodan dan za individualna razgledanja, a mi vam preporučujemo fakultativnu posetu dvorcu
Schönbrunn – veličanstvenoj letnjoj rezidenciji austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave). U
popodnevnim satima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do još jedne evropske prestonice Bratislave – koja
je svedok krunisanja mnogih kraljeva, a posebnost mu daje mešavina germanskih, mađarskih, čeških i jevrejskih
uticaja. Povratak u hotel. NOĆENJE.
5. DAN (02.01. ponedeljak ): BEOGRAD
DORUČAK. Odjava iz hotela i organizovan odlazak do centra Beča. Slobodan dan u Beču do polaska za Srbiju oko 18.00h.
Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta » Srpski Beč « – pešačka tura u pratnji bečkog domaćina koji će vam
ispričati interesantne priče o ispreplitanim sudbinama Srbije, srpskih velikana i ovog posebnog grada. Sastanak grupe
oko 18.30h i polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Mađarske, Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima
radi osveženja i carinskih formalnosti.
6. DAN (03.01. utorak): BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Kraj programa.

 

CENOVNIK MOŽETE POGLEDATI OVDE: BEČ NG 3 BB 2023 (Autobus) | Austrija | NOVA GODINA

 

SPECIJALNA PONUDA VAŽI ZA REZERVACIJE DO 07.11.2022.
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice
INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours ili 40% po osobi prilikom
rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2
jednake mesečne rate prilikom rezervacije- čekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana ili kompletan iznos kreditima kod
poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre
početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
Argus Tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60; Agencija za privredne registre br. 1819-
2005,Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496; mat. Br 06677428 ;Polisa za osiguranje garancije putovanja TRIGLAV OSIGURANJE
ADO BEOGRAD br. 470000053970
NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce), bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus
Tours-a, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u
naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Tours-a, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno
kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena
zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su
odustali od putovanja.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 3 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje) u dvokrevetnim i
dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) u hotelu 3* ili 4* , usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban
ugovor, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane
Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV
OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za
osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U
slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose
odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju
zemlje u koju putuju.
FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Parndorf 15 € odrasli / 10€ deca do 11.99. god
– u cenu uključen prevoz, Dvorac Schönbrunn 35 € odrasli / 25 € deca do 11.99. god – u cenu uključena grand tura obilazak dvorca u pratnji stručnog
lokalnog vodiča i ulaznica (obavezna rezervacija i uplata prilikom prijave za aranžman – ograničen broj mesta), »Srpski Beč« 15 € (deca do 11,99
godina 7€ )- u cenu uključen prevoz i pešačko razgledanje grada u pratnji vodiča, Bratislava 20 € odrasli / 15€ deca do 11.99. god – u cenu uključen
prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča. Minimalan broj prijavljenih putnika za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je:
Schönbrunn 30, Srpski Beč – 25, (a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate a u skladu
sa mogucnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera). Realizacija fakultativnih izleta zavisi će od trenutne epidemiološke situacije i mera
koje budu važile u trenutku putovanja. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU za Hotel Europahaus 3* iznosi 70 € i radi se isključivo na upit. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust.
Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
VAŽNO: Turistička putovanja, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuju u odnosu na sve dosadašnje, zbog
postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, s posebnom
pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama.
Realizacija programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su
važeće na dan početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih mera,
izmena ili ukidanje postojećih, kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan
razlog za otkaz ugovorenog putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate
i poštuju sve državne odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje,
zbog promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11, važeći na
dan zaključenja ugovora.
Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u smeštajnim
objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti zadržavaju pravo promene
načina pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i obustavu pružanja pojedinih servisa i usluga u
spa centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili drugim objektima i sadržajima, a sve u cilju bezbednog boravka i
zaštite putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu sa preporukama ili
odlukama nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne mogu biti osnovane.
Neophodno je da se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu države u koju
putuje ili kroz koju prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju.
Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance,
okupljanja i sl. Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku, radi potvrde identiteta.
Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a. Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje hotela će posluživati
hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice. Posluživanje obroka može biti podeljeno u više delova, o čemu će putnici biti obavešteni
na recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na otvorenom.Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja
gostiju i poslužiti će meni ili samo glavno jelo.
Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u
međuvremenu promenjen. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti
koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne
može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za
pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava
pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predviđenih Zakonom.
DESTINACIJA MESTO POLASKA
VREME
POLASKA
BEČ
NOVI SAD parking paralelan sa ulicom Sentandrejski put I ugla
ulice Put Novosadskog partizanskog odreda,iza Nisove
benzinske stanice
00:00 h
Važno obaveštenje: S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata, kao i na mogućnost nastupanja nepredviđenih
situacija u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava
pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih
sadržaja iz programa putovanja). U zavisnosti od trenutne situacije i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici
imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored
privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od
raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti od trenutka
zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj
opšteprisutnoj situaciji menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili
tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja i osnov isključenja primene Opštih uslova
organizatora putovanja. Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod uslovima i na način predviđen
zakonom (promena cene prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; uvećanje postojećih taksi ili uvođenja novih taksi,
uključujući i boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; povećanje deviznog kursa koji se odnosi na
turističko putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u skladu sa zakonom.
NAPOMENE: Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu
razmene valuta ili do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole
se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na
graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i
ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju
i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana ulaska na teritoriju
EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU
(potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u
ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz
na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da
usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja, ne rade. Oznaka
kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i inopartnera, te
eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da
usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati
uticaja. Posebno ukazujemo na moguće posledice svetske energetske krize, te ukoliko iz tih razloga dođe do poremećaja u snabdevanju
energentima (gas, restrikcije struje, nedostatak grejanja, i sl.), organizator putovanja ne može snositi odgovornost s obzirom na to da se radi o
opšte poznatim razlozima koji su van domašaja naše delatnosti.
Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih
policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili
prevoznom sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta.
Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne
promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava
pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem
cenovniku ili obračunu storno troškova.
Napomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela
koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju.
Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
OPIS HOTELA:
Hotel EUROPAHAUS 3* – smešten u zapadnom delu Beča, na oko 30 minuta tramvajem 49a kojim stižete do Mariahilferstrasse i Westbahnhofa, a
stanica se nalazi u neposrednoj blizini hotela. Sve sobe su sa TWC-om, SAT TV. Gostima su na raspolaganju restoran i recpecija. Usluga: Noćenje s
doručkom. Doručak: švedski sto. https://www.europahauswien.at/
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem
sajtu u sekciji informacije o polascima.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa
Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Triglav osiguranja.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS