Sarajevo Nova Godina

S A R A J E V O
4 DANA 2 NOĆI – AUTOBUSOM
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramska razgledanja
SPECIJALNA PONUDA VAŽI ZA REZERVACIJE DO 07.11.2022 !!!
Sarajevo, grad u kojem se po mnogima sudaraju, dodiruju i spajaju Istok i Zapad, ne samo kao strane sveta
već i civilizacijski što se jasno vidi i kroz arhitekturu ovog grada na obali Miljacke. Grad sevdaha, ukusne
hrane i bosanske kafe.
Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 26.10.2022.
1.DAN putovanja / 30.12. petak /: BEOGRAD / ŠABAC / LOZNICA
Sastanak grupe u 22:45h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici
„ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice
(preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 23:30 časova. Noćna vožnja do Sarajeva sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.
2.DAN putovanja / 31.12. subota/: SARAJEVO / Fakultativno VRELO BOSNE/
Dolazak u Sarajevo u jutarnjim satima. Po dolasku u Sarajevo odlazak na razgledanje grada u pratnji vodiča: Titova ulica do Večne vatre, zatim
nastavljamo pešačkom ulicom Ferhadijom (gde se nalaze verski objekti: Stara pravoslavna crkva, Begova džamija, Stari jevrejski hram i Katedrala Srca
Isusova, gde 4 vere vekovima postoje i opstaju jedna pored druge), dolazimo do tačke „Sarajevo susret kultura“ – ukoliko se okrenete prema zapadu
videćete zgrade urađene u austrougarskom stilu, a ako se okrenete ka istoku videćete početak Baščaršije, Sahat kulu, Sebilj, Latinsku ćupriju ili
Principov most na Miljacki mesto atentata na Franca Ferdinanda, Carevu džamiju (zadužbina Sulejnama Veličanstvenog), Gradsku većnicu. Slobodno
vreme, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do Vrela Bosne – poznato izletište i mesto gde izvire reka Bosna. Slobodno vreme za šetnju i
uživanje po parku prirode. Smeštaj u hotel (posle 15:00 h prema hotelskim pravilima). Slobodno vreme za individualno uživanje u gradu i priprema
za individualni doček Nove Godine!!! Srećna Nova Godina !!!! Noćenje.
3.DAN putovanja / 01.01. nedelja /: SARAJEVO / Fakultativno MOSTAR / SARAJEVO
Doručak. Slobodno vreme za individualne obilaske, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za Mostar grad koji je smešten na obalama reke Neretve.
Po dolasku u grad obilazak glavnih znamenitosti: Stari grad, koji je smešten sa obe strane poznatog Starog mosta, Stari most, jedan od glavnih ako ne i
glavni simbol Mostara, kula Herceguša, Sahat kula, Kriva ćuprija koja predstavlja minijaturnu verziju Starog mosta, park Alekse Šantića u čijoj se
neposrednoj blizini nalazi bista Emine, mostarke koju je Aleksa Šantić opevao u svojoj najpoznatijoj pesmi, Kujundžiluk ulica dugačka, kaldrmisana ulica
koja je puna tradicionalnih restorana, poslastičarnica, zanatlijskih radnji… Nakon razgledanja grada slobodno vreme za individualne obilaske. U
dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča polazak za Sarajevo. Povratak u hotel. Noćenje.
4.DAN /02.01. ponedeljak /: SARAJEVO / Fakultativno VISOKO – Bosanska piramida Sunca / SARAJEVO/ BEOGRAD
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne obilaske. Predvidjen polazak za Srbiju oko 17:00 h. A mi Vam preporučujemo
fakultativnu posetu arheološkom parku Bosanska piramida Sunca – (pretpostavlja se da je ova dolina u okolini Visokog najveći kompleks piramidalnih
građevina na svetu. Sastoji se od Bosanske piramide Sunca (Visočica) koja je znatno viša od Keopsove piramide, zatim Bosanske piramide Meseca
(Plješevica) visoke 190 metara, Piramide bosanskog Zmaja (Buci) od 90 metara, te obrađenih uzvišenja Hrama Majke Zemlje (Krstac) i Piramide Ljubavi
(Cemerac). Istraživanja su započeta u aprilu 2005. kada je antropolog dr. sci. Semir Osmanagić postavio hipotezu o postojanju kompleksa piramida i
mreže podzemnih tunela, a nastavljena su 2006. formiranjem neprofitne Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”. Danas je ovo
istraživanje najveći svetski arheološki projekat koji privlači desetine hiljada turista u Visoko (BiH) svake godine. Po dolasku odlazak u obilazak (u pratnji
lokalnog vodiča), arheoloških iskopina na severnoj strani “Piramide Sunca”, i poseta podzemnim tunelima “Ravne” (čija prava vrednost je zabeležena u
visokoj koncentraciji negativnih jona i orginalne Šumanove rezonance koji omogućavaju da se tokom boravka vase telo revitalizuje I fizički I mentalno).
Po završetku obilaska slobodno vreme za individualnu šetnju po uređenom šumskom predelu Ravne 2, na kome su smeštene platforme za jogu i
meditaciju, koncertna bina sa prirodnim amfiteatrom, kameni geometrijski krugovi, megalitni blokovi, spiralni vrt. Povratak po ostatak grupe i polazak
za Srbiju. Vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
5.DAN /03.01. utorak/ : BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI :
Polazak Hotel SARAJ 3*
CENA ARANŽMANA:119 €

Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60; Agencija za privredne registre br. 1819-2005,Banca Intesa: 160-
0000000164156-77, PIB 100183496; mat. Br 06677428 ;Polisa za osiguranje garancije putovanja TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD br. 470000053970
NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce), bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na
perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu,
obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena
peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom
neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS , na dan uplate
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA,
MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours, ili 40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune
cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 2 jednake mesečne
rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture
koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom
tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* (samoposlužni tzv. švedski sto –
samoposluživanje) u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije
putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje koje pokriva Covid-19 (mogućnost pribavljanja u agenciji), obaveznu boravišnu taksu i
osiguranje, kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
POPUSTI I DOPLATE:
DECA PO OVOM PROGRAMU NE OSTVARUJU POPUST. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU za Hotel Saraj 3* iznosi 30 €, i radi se na upit.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane
Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA
ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje putnika za
vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene
intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose
odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju
zemlje u koju putuju
CENE FAKULTATIVA: Vrelo Bosne – 5 €, Mostar – 20 €, Visoko – Dolina piramida –25 € (cena obuhvata posetu piramidi Sunca -severna strana
arheoloških iskopina i podzemni lavirint Ravne) http://piramidasunca.ba/bs/, Minimalan broj prijavljenih za organizaciju izleta je 30 putnika. U
slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti
nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog
specifičnosti termina.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne
promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava
pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem
cenovniku ili obračunu storno troškova
VAŽNO: Turistička putovanja, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuje u odnosu na sve dosadašnje, zbog
postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, posebnom pažnjom
i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija programa
putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan početka
putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih mera, izmena ili ukidanje postojećih,
kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz ugovorenog
putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve državne odluke i
mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog promenjenih okolnosti ili
ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11, važeći na dan zaključenja ugovora.
Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u smeštajnim
objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti zadržavaju pravo promene načina
pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i obustavu pružanja pojedinih servisa i usluga u spa
centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili drugim oobjektima i sadržajima, a sve u cilju bezbednog boravka i zaštite
putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu sa preporukama ili odlukama
nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne mogu biti osnovane.
Neophodno je da se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu države u koju putuje,
ili kroz koju prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na
destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku, radi
potvrde identiteta. Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a.
Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje hotela će posluživati hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice. Posluživanje obroka može
biti podeljeno u više delova, o čemu će putnici biti obavešteni na recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na
otvorenom.Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i poslužiti će meni ili samo glavno jelo. Napominjemo da se regulative i preporuke
za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u međuvremenu promenjen.
Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom
ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču
raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za
prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na
licu mesta, u okviru uslova predviđenih Zakonom.
Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim
propisanim uslovima ulaska u zemlju odredišne destinacije (kao i zemlje u tranzitu) isto tako i o uslovima napuštanja iste i povratka u Republiku Srbiju, koji
su važeći u periodu realizacije putovanja, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima
putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od
eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice.
S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredviđenih situacije,i u toku putovanja,
organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja
granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U
zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna
kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče.
Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti, od trenutka
zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj
opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili
tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova
organizatora putovanja.
NAPOMENE: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u
okviru uslova predviđenih Zakonom, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko
eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i
namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom,
pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno
ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu
radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih
i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši
državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana dana povratka sa putovanja. Molimo putnike da
vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Preporučuje se
putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu
Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih
okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te
eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled
svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Posebno ukazujemo na moguće posledice svetske energetske krize, te ukoliko iz tih razloga dođe do poremećaja u snabdevanju energentima (gas,
restrikcije struje, nedostatak grejanja, i sl.), organizator putovanja ne može snositi odgovornost s obzirom na to da se radi o opšte poznatim razlozima
koji su van domašaja naše delatnosti.
Prtljag putnika sme da sadrži, isključivo, poklone i stvari za ličnu upotrebu !!!
Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod uslovima i na način predviđen zakonom (promena cene
prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; uvećanje postojećih taksi ili uvodjenja novih taksi, uključujući i boravišne
takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; povećanje deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje). Putnik
ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u skladu sa zakonom. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u
slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah
obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili prevoznom sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom
nadoknaditi lično na licu mesta.
OPIS HOTELA:
HOTEL SARAJ 3* smešten u starom delu Sarajeva na oko 250 metara od istorijske Baščaršije. U okviru hotela na raspolaganju su recepcija, restoran,
konferencijska sala… Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja, opremljene TV, TWC, Wi-Fi… Usluga: noćenje sa doručkom.
Doručak na bazi švedskog stola. https://www.hotelsaraj.com/
Napomena za smeštaj: – U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog
smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom
ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours
kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja
.
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem sajtu u sekciji
informacije o polascima .
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja
zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS