Budimpešta Nova Godina

BUDIMPEŠTA
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU
BUS + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
3 DANA PAKET ARANŽMAN
SPECIJALNA PONUDA VAŽI ZA REZERVACIJE DO 31.10.2022 !!!
Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 24.10.2022.
1.DAN putovanja (30.12. petak ) BEOGRAD – BUDIMPEŠTA
Sastanak grupe u 22.45 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj
autobuskoj stanici „ BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne
odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeveulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme
polaska u 23.30 časova. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
2.DAN putovanja (31.12. subota ) BUDIMPEŠTA
Dolazak u jutarnjim satima. Po dolasku u Budimpeštu panoramsko razgledanje grada autobusom u zavisnosti
odprohodnosti u gradu kao i vremenskih uslova (Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Ribarske kule,
Matijina crkva). Slobodno vreme. Mogućnost organizovanja fakultativnogizleta – vožnja brodom
(jednočasovno krstarenje Dunavom). Doček najluđe noći na peštanskim ulicama i trgovima (individualno).
Srećna Nova godina!!!
3.DAN (01.01. nedelja ) BUDIMPEŠTA -BEOGRAD
Posle ponoći, sastanak sa vodičem u dogovoreno vreme (oko 01.30h) na dogovorenom mestu, polazak za
Srbiju. Noćna vožnja preko Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih
formalnosti. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 09.00h ( u zavisnosti od uslova na putu i
graničnim prelazima). Kraj programa.

 

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
CENA PAKET ARANŽMANA  49 €

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA :Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne
kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours ili 40% po
osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka
aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije- čekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana ili kompletan iznos
kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21
dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni
NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce), bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus
Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno
vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom
kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na
peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe, jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60; Agencija za privredne registre br. 1819-2005,Banca Intesa: 160-
0000000164156-77, PIB 100183496; mat. Br 06677428 ;Polisa za osiguranje garancije putovanja TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD br. 470000053970
DESTINACIJA MESTO POLASKA
VREME
POLASKA
BUDIMPEŠTA
NOVI SAD parking paralelan sa ulicom Sentandrejski
put I ugla ulice Put Novosadskog partizanskog
odreda,iza Nisove benzinske stanice
06:00 h
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne
udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, obilaske prema
programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje , fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne
ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program
osiguranja), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka
u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa
osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO,
koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP
ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose
odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na
teritoriju zemlje u koju putuju.
POPUSTI I DOPLATE: Deca po programu specijal ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za
sopstveni prevoz.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano.
Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora,
smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira
da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Vožnja
brodom 15 €.
Realizacija fakultativnih izleta zavisice od od trenutne epidemiološke situacije i mera koje budu važile u trenutku putovanja. Cena
fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika-a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena
fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene
u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate a u skladu sa mogucnostima organizatora fakultativnog
izleta – ino partnera).
VAŽNO: Turistička putovanja, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuju u odnosu na sve
dosadašnje, zbog postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo
da se naši putnici, s posebnom pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i
bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od
strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim
promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih mera, izmena ili ukidanje postojećih, kao i sve druge promene i
uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz ugovorenog putovanja
od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve državne
odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog
promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11,
važeći na dan zaključenja ugovora.
Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i
u smeštajnim objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti
zadržavaju pravo promene načina pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i
obustavu pružanja pojedinih servisa i usluga u spa centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili
drugim objektima i sadržajima, a sve u cilju bezbednog boravka i zaštite putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih
ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu sa preporukama ili odlukama nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s
obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne mogu biti osnovane.
Neophodno je da se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu
države u koju putuje ili kroz koju prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju. Putnici se upozoravaju da mogu
biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Na
pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku, radi potvrde identiteta.
Preporučujemo kupovinu putnog zdravstvenog osiguranja koje obuhvata i COVID rizike, radi Vaše sigurnosti.
Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a. Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje
hotela će posluživati hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice. Posluživanje obroka može biti podeljeno u više
delova, o čemu će putnici biti obavešteni na recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na otvorenom.
Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i poslužiti će meni ili samo glavno jelo.
Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola,
bude u međuvremenu promenjen. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što
znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do
promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka,
odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate
u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru
uslova predviđenih Zakonom.
Važno obaveštenje: S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata, kao i na mogućnost
nastupanja nepredviđenih situacija u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na
destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti
promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja). U zavisnosti od trenutne situacije i
radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja
organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na
usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih
vlasti od trenutkazaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim
okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj opšteprisutnoj situaciji menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih formulara
na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan razlog za
eventualni otkaz putovanja i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja. Organizator putovanja ima pravo na
jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod uslovima i na način predviđen zakonom (promena cene prevoza do koje je
došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; uvećanje postojećih taksi ili uvođenja novih taksi, uključujući i boravišne
takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; povećanje deviznog kursa koji se odnosi na turističko
putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u skladu sa zakonom.
NAPOMENE: Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu
razmene valuta ili do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja. UPOZORENJE:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se
putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom
prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije
ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim
režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja
minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito
dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno
osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju
putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da
usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja, ne rade.
Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i
inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici,
želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim
destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije
Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Triglav osiguranje.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za
obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda
pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem
sajtu u sekciji informacije o polascima .
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS