Temišvar Nova Godina

TEMIŠVAR
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
BUS + SMEŠTAJ + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
POLAZAK: 31. Decembar 2022.
2 DANA / 1 NOĆ – AUTOBUSOM

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 20.10.2022.
1.DAN putovanja (31.12. subota ) BEOGRAD – PANČEVO – VRŠAC -TEMIŠVAR
Sastanak grupe u 06.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici
„ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene
perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 07.00 h.Vožnja sa kraćim
usputnim odmorima. Po dolasku u Temišvar informativno pešačko razgledanje grada (Trg ujedinjenja gde ćete videti
Srpsku pravoslavnu crkvu, Palatu Barok, Trg pobede gde ćete videti Rumunsku Mitropoliju, Gradske Opere, Trg slobode
sa starom gradskom kućom. Smeštaj u hotel ( posle 15.00 h, prema hotelskim pravilima). Doček najluđe noći
(individualno). Organizovani povratak u hotel oko 01.00 h. Srećna Nova godina!!! NOĆENJE.
2.DAN ( 01.01. nedelja ) TEMIŠVAR -ARAD -BEOGRAD
DORUČAK. Odjava iz hotela. Slobodno vreme u Temišvaru za individualne aktivnosti, a mi vam preporučujemo
fakultativni izlet u Arad-grad na reci Muri i rodno mesto Save Tekelije. Informativna šetnja pored turističkih
znamenitosti: Srpska pravoslavna crkva, rodna kuća velikog srpskog dobrotvora Save Tekelije, spomenik Pokajanju sa
Trijumfalnom kapijom, trg Avram Iancu, palata Kulture, Gradska kuća…. Slobodno vreme do 16.00 h (po lokalnom
vremenu) kada je predviđen polazak za Temišvar po ostatak grupe. Polazak za Srbiju predviđen oko 18.00 h (po
lokalnom vremenu) sa dogovorenog mesta. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u večernjim satima ( u
zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
Hotel STRELIITIIA 3

CENA ARANŽMANA: 69 €

 

Specijalna ponuda važi isključivo za nove rezervacije do 31.10. 2022.
NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus
Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u
naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom
peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja
autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od
putovanja.
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: 35 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama
najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na 1 mesečnu ratu bez kamate – čekovima
građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora
biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na
monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60. Agencija za privredne registre br. 1819-2005,
Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496 , mat. Br 06677428 Polisa za osiguranje garancije putovanja TRIGLAV OSIGURANJE ADO
BEOGRAD br. 470000053970
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti,
bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, panoramsko razgledanje, jedno
noćenje sa doručkom u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od
raspoloživosti kapaciteta) u Temišvaru, usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije
putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera), individualne troškove i
ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano.
Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora,
smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira
da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program
osiguranja), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka
u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa
osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO,
koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP
ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici
sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu
sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.
DECA PO OVOM PROGRAMU NE OSTVARUJU POPUST.
Rezervacija jednokrevetne sobe je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 20 €. Po ovom programu ne postoji mogućnost
umanjenja za sopstveni prevoz.
FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): poseta Aradu 20
€. Minimum 25 prijavljenih osoba je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative
podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate.
VAŽNO: Turistička putovanja, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuje u odnosu na sve
dosadašnje, zbog postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo
da se naši putnici, posebnom pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i
bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od
strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim
promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih mera, izmena ili ukidanje postojećih, kao i sve druge promene i
uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz ugovorenog putovanja od
strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve državne
odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog
promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11,
važeći na dan zaključenja ugovora.
Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima
i u smeštajnim objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti
zadržavaju pravo promene načina pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i
obustavu pružanja pojedinih servisa i usluga u spa centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili
drugim oobjektima i sadržajima, a sve u cilju bezbednog boravka i zaštite putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih
ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu sa preporukama ili odlukama nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s
obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne mogu biti osnovane.
Neophodno je da se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu
države u koju putuje, ili kroz koju prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju. Putnici se upozoravaju da mogu
biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Na
pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku, radi potvrde identiteta.
Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a. Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje
hotela će posluživati hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice. Posluživanje obroka može biti podeljeno u više
delova, o čemu će putnici biti obavešteni na recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na
otvorenom.Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i poslužiti će meni ili samo glavno jelo. Napominjemo da se
regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u
međuvremenu promenjen.
Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su
uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator
putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u
hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred
navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predviđenih
Zakonom.
Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim
i svim drugim propisanim uslovima ulaska u zemlju odredišne destinacije (kao i zemlje u tranzitu) isto tako i o uslovima napuštanja iste
i povratka u Republiku Srbiju, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana
pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja.
Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike
amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice.
S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredviđenih situacije,i u toku
putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava
pravo promene rute putovanja granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja
pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u
vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti
da utiče.
Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih
vlasti, od trenutka zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim
okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih
formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan
razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja.
NAPOMENE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Sve vrste usluga, specifičnog obima,
kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi
posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju posebnih
usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i
namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na
graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja
nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim
režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja
minimum 6 meseci od dana dana povratka sa putovanja. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u
zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u
Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u
funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih
centara, prodavnica, restorana, muzeja ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja
ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne
mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i
servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Prtljag putnika sme da sadrži, isključivo,
poklone i stvari za ličnu upotrebu !!! Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod
uslovima i na način predvidjen zakonom (promena cene prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije;
uvećanje postojećih taksi ili uvodjenja novih taksi, uključujući i boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u
lukama i na aerodromima; povećanje deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene
cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u skladu sa zakonom.
Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj
nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u
smeštajnoj jedinici, objektu ili prevoznom sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta.
Npomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u
okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa
izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez
ikakvih posledica.
OPIS HOTELA: STRELITIA 3*/ Hotel se nalazi na oko 2,5 km od centra Temišvara, u neposrednoj blizini stanice gradskog prevoza. U
sklopu hotela se nalazi recepcija, restoran, lobby bar, fitnes centar. Sve sobe su opremljene TWC-om i TV-om. Doručak je “švedski
sto” – samoposluživanje http://hotelstrelitia.com/
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije
Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na
našem sajtu u sekciji informacije o polascima .
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma
polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS